Cookie beleid FVV Foxhol

De website van FVV Foxhol is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

VOG -Verklaring Omtrent Gedrag

Onderwerp: Aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag

Beste NOC NSF,

 

In de sport vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel. Om die reden staat beleid rond Seksuele Intimidatie bij de FVV hoog op de agenda. Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt. Het cliche dat voorkomen belangrijker is dan genezen, opent binnen het thema Seksuele Intimidatie keer op keer onze ogen.

 

Belangrijk is om dit onderwerp binnen verenigingen bespreekbaar te maken. Daarnaast is het van groot belang dat de verenigingen beleid voeren tegen seksuele intimidatie, om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een goed beleid bevordert een veilig sportklimaat en een goede begeleiding.

 

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is, naast het hebben gedragsregels, één van de maatregelen waarmee FVV een sociaal veilige sportomgeving wil creëren. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

 

Als vereniging zijn wij van mening dat er uniformiteit gecreëerd dient te worden. Daarom is er besloten om alle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen te voorzien van een VOG. Pas dan kunnen wij als FVV uitstralen dat wij voor de volle 100% achter ons beleid staan en dat wij dit ook van onze leden verwachten.

 

Om de aanvraag van de VOG te versimpelen heeft de FVV de aanvraag deels ingevuld. Over enkele dagen wordt er een mail toegezonden van Dienst Justis, in deze mail staat een link vermeld. Als deze link gevolgd wordt kan de VOG zelf verder worden aangevuld en digitaal worden toegezonden.

 

We hopen op je medewerking.

 

Met vriendelijke groet,

 

L.Rijnvis

"Voor FVV  maakt deze verplichte VOG deel uit van een breder pakket maatregelen om de vereniging verder te professionaliseren en te profileren."We proberen kritisch naar onszelf te kijken. Zo willen we gaan werken met een kwaliteitssysteem waarin onze commissies zichzelf regelmatig beoordelen op basis van hun belangrijkste kerntaken.. Dit willen we maken transparant  maken naar de leden. Die weten dan precies waar we mee bezig zijn en waarom. En misschien nog wel belangrijker; waar we niet mee bezig zijn. Het daagt onze leden uit om ons daarop te attenderen. Een VOG verloopt na drie tot vijf jaar."

Het bestuur van FVV  is blij dat de keuze voor de VOG is gemaakt.  Het bestuur : "We hebben nu al het mogelijke gedaan om de veiligheid van onze kwetsbare leden te waarborgen. We kunnen onszelf en onze achterban in ieder geval in de ogen aankijken mocht er ooit onverhoopt iets gebeuren. Het invoeren van de verplichte VOG biedt geen garanties. Er is geen enkele vrijwilliger vertrokken vanwege de VOG. Daarmee zie je dat zo'n verklaring geen drempel vormt voor de vrijwilligers. Het is juist een kans voor de vereniging om zich naar zijn leden en naar de wijk, dorp of stad van zijn beste kant te laten zien."

FVV heeft twee documenten opgesteld die ook voor andere verenigingen handig kunnen zijn bij om leden te informeren en te activeren. Het eerste document beschrijft de aanvraagprocedure voor de VOG. Het andere bestand is een voorbeeldbrief die de club verzendt naar alle vrijwilligers die betrokken zijn bij de vereniging.

 

Bestuur FVV

GEDRAGSCODE Voetbalvereniging   FVV

 

Gedragscode, waarin de waarden en normen voor leden van vv FVV zijn vastgelegd.        Van een ieder wordt verwacht deze te zullen nakomen en zo nodig elkaar hier op aan te spreken.

 A.    Gedragsregels

 

De gedragsregels zijn richtlijnen opgesteld voor zowel de leden als voor de bezoekers van onze vereniging. We gaan er van uit dat we met elkaar de sport op een voor iedereen zo leuk en sportief mogelijk manier kunnen uitoefenen.

 

Daarnaast heeft ieder lid van de vv FVV een voorbeeld functie in woord en gebaar.

 

 

De volgende gedragsregels zijn daar bij van toepassing:

 

1)      Bij iedere training en wedstrijd lever je een positieve bijdrage aan het zo goed mogelijk functioneren van je team. Je wilt graag winnen, maar niet ten koste van alles. Je hebt respect voor de tegenstander en je blesseert je tegenstander niet opzettelijk.

 2)      Je accepteert het gezag van de scheidsrechter, de leiding van je team en die van het   bestuur.

 3)      Respect voor anderen is essentieel. Iedereen dient behoorlijk taalgebruik te gebruiken. Verbaal en fysiek geweld alsmede molestatie van derden zijn uiteraard uit den boze. Pesten en beledigen wordt ook niet geaccepteerd.

 4)      Een verenigingslid  heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door haar / hem aangerichte schade. Bij diefstal wordt altijd de politie ingeschakeld.

 5)      Het consumeren van alcoholische dranken op het sportcomplex, buiten de kantine is verboden.

 6)      Er geldt een rookverbod in de kleedkamers en de  kantine .

Het roken op het sportcomplex in sporttenue is geen reclame voor de vereniging en daarom niet acceptabel.

 7)      Gebruik van, of onder invloed zijn van drugs is ten strengste verboden.

 8)      Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.

 9)      Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of overkoepelende organisaties opgelegde sanctie / strafmaat n.a.v. de gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de overkoepelende organisaties opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.

 

 

 

 

B.    Sancties

 Als een verenigingslid zich schuldig heeft gemaakt aan een overtreding van deze gedragsregels, wordt hij daarop aangesproken en eventueel bestraft door het bestuur. Afhankelijk van de overtreding zal de strafmaat kunnen zijn:

1.Berisping

2.Schorsing zoals uitsluiting van wedstrijden en trainingen

3.Royement

C.    Gang van zaken

Afspraken maken met elkaar

Vooraf aan het seizoen worden tussen de spelers uit het team en de leiding afspraken gemaakt.

D

 3)      Respect voor anderen is essentieel. Iedereen dient behoorlijk taalgebruik te gebruiken. Verbaal en fysiek geweld alsmede molestatie van derden zijn uiteraard uit den boze. Pesten en beledigen wordt ook niet geaccepteerd.

 4)      Een verenigingslid  heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door haar / hem aangerichte schade. Bij diefstal wordt altijd de politie ingeschakeld.

 5)      Het consumeren van alcoholische dranken op het sportcomplex, buiten de kantine is verboden.

 6)      Er geldt een rookverbod in de kleedkamers en de  kantine .

Het roken op het sportcomplex in sporttenue is geen reclame voor de vereniging en daarom niet acceptabel.

 7)      Gebruik van, of onder invloed zijn van drugs is ten strengste verboden.

 8)      Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.

 9)      Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of overkoepelende organisaties opgelegde sanctie / strafmaat n.a.v. de gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de overkoepelende organisaties opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.

 

 

 

 

B.    Sancties

 Als een verenigingslid zich schuldig heeft gemaakt aan een overtreding van deze gedragsregels, wordt hij daarop aangesproken en eventueel bestraft door het bestuur. Afhankelijk van de overtreding zal de strafmaat kunnen zijn:

1.Berisping

2.Schorsing zoals uitsluiting van wedstrijden en trainingen

3.Royement

C.    Gang van zaken

Afspraken maken met elkaar

Vooraf aan het seizoen worden tussen de spelers uit het team en de leiding afspraken gemaakt.

De gedragsregels van de vereniging zijn daarbij het uitgangspunt hoe je met elkaar om kunt gaan. Daarnaast worden afspraken gemaakt over wedstrijden en training.

Gelijktijdig kan worden besproken wat de sancties kunnen zijn als de afspraken worden geschonden; op basis van de gedragsregels.

Licht vergrijp (in team)

Als ongewenst gedrag wordt geconstateerd, zoals onsportief gedrag of het overschrijden van de afgesproken regels, kan de coach/trainer sancties toepassen. Voorbeelden van een sanctie kan zijn (een gedeelte) van de wedstrijd wissel zitten.

Belangrijk is, om altijd in een gesprek uit te leggen waarom tot de sanctie is gekomen, waarin ook de speler kan aangeven waarom hij tot die overtreding of het negeren van de gemaakte afspraken is gekomen. De coach/trainer maakt na afloop van dit gesprek voor zichzelf een korte notitie.

Herhaling

Als de speler ondanks een waarschuwing van de coach/trainer de regels bewust blijft overtreden , wordt de coördinator op de hoogte gebracht van het feit dat er sprake is van herhaald ongewenst gedrag.

Onder herhaald ongewenst gedrag wordt bedoeld het gedrag, waarover afspraken zijn gemaakt, regelmatig door dezelfde persoon (personen) wordt overschreden. Voorbeelden zijn het verstoren van de training, elkaar pesten, grote mond, niet eens zijn met beslissingen van de leiding. De coach/trainer neemt contact op met de coördinator  die dit bespreekt met een van de Sportiviteit & Respect contactpersonen   (  W.van der Baan / Daan Schaper)

 Zij overleggen welke situaties zich hebben voorgedaan (aanbieden op papier).Samen worden de sancties bepaald en uitgesproken in een gesprek.

De notitie wordt  doorgegeven aan het bestuur. De verantwoordelijke van het bestuur zal de ouders of de bewuste speler door middel van een brief bevestigen dat een sanctie is opgelegd. Hierin staan de consequenties en de periode waarbinnen deze van toepassing is.

Zware vergrijpen of herhaald ongewenst gedrag na sanctie.

Bij een zwaar vergrijp of als het gedrag niet verbetert na het uitdelen van een sanctie, komt het bestuur direct in actie. Met een brief worden ouders en of  speler officieel uitgenodigd voor een gesprek.

Het bestuur bepaalt de strafmaatregel zoals;  een schorsing, een taakstraf binnen de   vereniging of in het uiterste geval de mededeling dat de speler niet meer welkom is bij   FVV.

Communicatie met ouders

De leden en ouders worden door informatie op de website geïnformeerd  hoe wij als vereniging omgaan met ongewenst gedrag. Ouders kunnen meer informatie verkrijgen door contact op te nemen met het jeugdbestuur.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!